Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Dieptepunt in 2004-2008.

Er was eens een genotzoekende wethouder…….

Spoorwijk 22.05.2008 - Voor een zeer bijzondere missie was wethouder Bert van Alphen een tijdje terug op stap in de Haagse wijken.

 was het adagium.

Hij zocht een plek buiten het IJspaleis waar hij in alle rust in volle teugen kon genieten.

 Bert,  hoe zit nou  het met dat verplicht afkicken ?

 Ook ging hij de markt op voor de verslaafden daklozen in Den Haag.

 Bert leest voor uit eigen werk

 Nu moet u eens effe goed luisteren u daar achter in de zaal.  

Luister mannen , Ome Bert legt het effe  uit.

Ik zal het nog een keer uitleggen.  

Voor overlast uiteraard niet bij mij zeuren maar bij de Leefbaarheidsman.

Voor de laatste keer  leg ik het uit.

Tjakaah,  ik heb het plan erdoor.  

Hij ging ook op bezoek bij de daklozen in Spoorwijk.

Aan het (voorheen) Alberdingk Thijmplein)


Deze hadden speciaal het pand gekraakt  zodat zij Bert confortabel konden ontvangen.

Om Bert alvast in de goede sfeer te brengen kreeg hij de speciale traktatie van het huis.  Spuit 11.

 

Dan wilde hij hier vast wel vaker komen.

 

 

De feestelijke opening.

 

Inmiddels komt Bert al jaren in Spoorwijk en is hij vaste klant geworden.

 

 

Ook wethouder  Smit tevens stadsdeelhouder van Laak is tegenwoordig  deelgenoot  aan de snode plannen van Bert.

wethouder Smit.

 

Hij verleende namelijk een unieke vergunning om in de locale C 1000  aan het Gouverneurplein softdrugpakketten te gaan verkopen.

stuff

 

Ze verkopen al koffie, thee en bier dus dit kon er ook nog wel bij.

 

De bedrijfsleiders waren zeer in hun sas met deze goede actie van de heren wethouders. De buurt werd dan ook gretig getrakteerd op gratis Bossche Bollen. 

De Bossche Bollen.

 

 

De gemeente zou deze uiteindelijk toch wel betalen.

 

 

….. En ze leefde nog lang en gelukkig ?????? 

 

 

Maar toen kwam er een olifant met een lange snuit en die ....????

 


AD 16.05.08       Speuren naar een plek voor de dakloze

Albarda en het Schaamrood - www.DenHaag.org

HAGAzine nieuws 27.04.08  Opvang verslaafden Spoorwijk

Marktplaats - bewoners klagen Rudolf van Brammenstraat/beets-brammen  - 1

Buurtlink -  Verslaafdenopvang in Spoorwijk ???? NEE !!!

 

Teken de Petitie. tegen verslaafdenopvang in Spoorwijk

 

Bert van Alphen steekt spaak in stadsvernieuwingswiel van Norder in Spoorwijk.

 

Locatie verslaafde daklozen aan het Alberdingk Thijmplein in Spoorwijk?

Onrust Spoorwijk over daklozenopvang

15-04-08 09:50

 DEN HAAG - Bewoners van de Haagse Spoorwijk zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de mogelijke komst van een daklozenopvang naar de wijk.

Nieuwe locaties
Een oud schoolgebouw aan het Alberdingk Thijmplein is één van de ruim 50 panden die de gemeente Den Haag heeft bekeken tijdens de zoektocht naar acht nieuwe locaties voor de opvang van daklozen in de stad.

Geen besluit
Daarover is nog geen besluit genomen. Het gemeentebestuur doet dat naar verwachting pas over enkele weken. Maar veel bewoners van de Spoorwijk wijzen de mogelijkheid bij voorbaat af. 

(Bron foto: DenHaagtekijk.nl)

            Beluister het audioverslag  
            Onrust daklozenopvang Spoorwijk

Zie ook:   leefbaarheidsoverleg 15 november 2007
 
Inmiddels is het 26 augustus  2007
Huizen alweer te koop in Spoorwijk ?????

Betsy Perkstraat 14, 2524 XT Den Haag                                                                              

Tel.: 3960 000 Email: BOS@spoorwijk.org

www.nieuwspoorwijk.nl

www.bewonersorganisatie.blogspot.com 

                                                                                                

                                                                                                               Den Haag, 27 maart 2006

 

 

Gemeente Den Haag

Tav. Burgemeester W.J.Deetman
Postbus 12600
2500 DJ   Den Haag.

 

 


Geachte heer Deetman,

 

Op 13 september 2005 kwam een delegatie van bewoners uit de Beetsstraat e.o. bij de bewonersorganisatie middels een lijst met 21 klachten hun verhaal doen omtrent de overlast bij hun in de buurt. Een situatie die zich al voordoet vanaf de oplevering van de nieuwe woningen medio 2002/2003. De bron van de oorzaak betreft een aantal families  woonachtig in de nieuwe huurwoningen aan de Rudolf van Brammenstraat die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De klachten betreffen onder meer:

Uit gegevens blijkt overigens, dat diezelfde families, toen zij nog elders in het oude Spoorwijk woonden, ook nogal eens de aanleiding vormde voor overlast in hun woonomgeving. Het is dan ook zeer onbegrijpelijk, dat diezelfde families naast elkaar zijn geplaatst in de nieuwbouw.

Naar aanleiding van deze bespreking met de bewonersorganisatie is besloten om middels gesprekken, waarbij o.a. aanwezig Vestia, de wijkpolitie, de Leefbaarheidcoördinator en de bewonersorganisatie, proberen te komen tot een oplossing. Vestia heeft getracht om middels een enquête onder de overige “omliggende” huurders het probleem en de aard van de overlast in beeld te krijgen, zodat op basis van de uitslag van de enquête maatregelen getroffen konden worden. Er heerst echter zoveel angst bij de bewoners, dat deze enquête een verre van volledig beeld en dus ook geen houvast voor oplossingen gegeven heeft.

Ook zijn er nog een aantal vervolggesprekken geweest. Het meest recente gesprek vond plaats op 23.03.06.  Dit omdat de indruk is ontstaan dat de zaak 'vastzit'.

Een aantal bewoners meent nu te moeten verhuizen, omdat ze ervaren, dat ze zich niet veilig voelen en ook niet kunnen instaan voor de veiligheid van hun gezin (kinderen durven ze niet meer buiten te laten spelen). Terwijl andere bewoners slapeloze nachten hebben en depressief raken vanwege de uitzichtloosheid van de situatie. Uit een paar huisbezoeken en een aantal persoonlijke gesprekken, is gebleken, dat de sfeer grimmig dreigt te worden.

 

Kortom, er lijkt nagenoeg geen verandering c.q. verbetering te zijn opgetreden in de situatie. Het gevolg hiervan kan zijn, dat er een escalatie gaat plaatsvinden en dat negatieve geluiden, vanuit de media, Spoorwijk in een kwaad daglicht zullen stellen.

 

En juist, dat zouden we niet moeten willen. Dit daar Spoorwijk vanwege de vernieuwingen in de wijk qua leefbaarheid en wooncomfort juist in een opgaande spiraal zit. Vandaar dus deze 'Noodkreet'.

Om dit alles te voorkomen, zullen de nodige stappen moeten worden genomen om het probleem bij de oorzaak aan te pakken. Hier zal dan ook iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Graag zouden wij in de gelegenheid worden gesteld om één en ander nader toe te lichten.

Graag uw reactie.


Hoogachtend,


Bewonersorganisatie Spoorwijk, B.O.S.

Voorzitter
J.J. Hunck

Secretaris
R. Groot 

VERSLAG van de vergadering van de Bewonersorganisatie Spoorwijk

Dinsdag 13 september 2005

 

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten.

 

2. Inspreken door:

De afvaardiging van bewoners van koopwoningen in Nieuw Spoorwijk komen met ernstige klachten over het aanhoudende wangedrag van drie gezinnen in de Rudolf van Brammenstraat. Gedrag dat zelfs dikwijls criminele proporties aanneemt. Al zolang de nieuwe huizen zijn betrokken (inmiddels zo'n 2 1/2 jaar) duren de klachten en het was bekend, dat deze zelfde gezinnen, ook voordat de nieuwbouw er was, al meer dan 10 jaar problemen veroorzaken. Er zijn nog geen bevredigende oplossingen aangeboden door zowel politie als Vestia, omdat zij elkaar aanwijzen om de zaken op te lossen. De afvaardiging stelt, dat de grens nu echt bereikt is en verzoekt de Bewonersorganisatie om hen te steunen in hun gezamenlijke protestactie. Zij leggen 21 uitgebreid op schrift gestelde en ondertekende klachten van bewoners over.

- Het Burenbemiddelings telefoonnummer wordt aan hen doorgegeven. (0800-0233222).

- Het bezoek van de delegatie en hun problemen zal vermeld worden in de vergadering van Commissie Laak op 15 sept. a.s.

- Besluit. Zodra Peter Brand, leefbaarheidscoördinator terug is van vakantie (maandag 19 sept.) wordt er een werkgroep bijeengeroepen om -binnen 14 dagen - het standpunt van de Bewonersorganisatie te bepalen. Leden van de werkgroep zijn Ria Groot, Jan Hunck, Politie, Vestia, Peter Brand, Lucia Bughwansingh en Sharita Jaikaran. Telefonische afspraak na 19 september.

 

3. Inspreken door

Stichting MooiLaak komt uitleg geven over de voorgenomen herindeling van de Wissel en BOS uitnodigen om lid te worden van de werkgroep, die hierover gaat beslissen. Er zijn 3 bijeenkomsten voor gepland.

Voorlopig bestaan over de herindeling alleen ideeën.

1e fase - De activiteitenruimtes om de vide word heringedeeld. A.s. winter 2005/6

2e fase - MooiLaak heeft een voorkeur om hun kantoorruimtes aaneen te sluiten. Dat zou eventueel inhouden, dat de Bewonersorganisatie zal verhuizen naar een ruimte, die nu van OASE is aan de andere kant van de Wissel. De ruimte spiegelt de huidige ruimte en qua vierkante meters blijft het aanbod hetzelfde.

3e fase - De begane grond. De receptie zou meer vooraan kunnen komen en de ontmoetingsruimte aantrekkelijker gemaakt. De keuken kan ook vernieuwd. De apparatuur is na een jaar of 10 afgeschreven. (Is afgeschreven hetzelfde als versleten?) De gemeente Den Haag lijkt genegen om de architect van de Wissel (op hun kosten) bij de herindeling van de begane grond te betrekken. Het is een groot karwei.

 

- Jan vraagt of er ook een ruimte voor openbare computers/Internet kan komen. Jolanda vindt dit niet nodig omdat zowel de bibliotheek als de OASE al computers ter beschikking van het publiek stellen.

 - Er zouden ook ruimtes aan derden verhuurd kunnen worden, maar de activiteiten moeten dan wel passen binnen de doelstellingen van Welzijn .

- Laurens vraagt of het mogelijk is om een directe belverbinding met BOS aan te leggen, zodat - als er boven vergaderd wordt - de bel gehoord en de deur geopend kan worden voor degenen, die iets later voor de vergadering komen.

- Zal er ook bergruimte blijven voor BOS? BOS heeft nu illegaal bergruimte in 'De drukkerij" een grote bergkast op de gang. Jolanda zegt toe, dat er aan bergruimte gedacht zal worden, misschien in combinatie met MooiLaak. Jolanda vraagt wie er van BOS in de werkgroep komt zitten.

 

4. Mededelingen.

Er is een ansichtkaart binnengekomen met een klacht over het bezorgen van de Posthoorn. De kaart wordt doorgestuurd naar de Posthoorn.

 

Tewarie: Op maandag 10 oktober om 13.30 uur komt Minister Verdonk naar de Tempel Sewa Dhaam. Hierbij worden de Bewonersorganisatie Spoorwijk, de Multiculturele Werkgroep Spoorwijk, De OASE uitgenodigd voor het bijwonen van de bijeenkomst.

 

Leendert: Er is een gesprek met de gemeente gaande over Nederlandse taalles voor Oudkomers. De cursus wordt drie dagdelen per week gegeven en duurt een jaar. Er wordt niet alleen taalles gegeven, maar bijvoorbeeld ook informatie over de Nederlandse samenleving. De gemeente vraag de Bewonersorganisatie om medewerking om twee groepen van 20 mensen samen te stellen (een vrouwen- en een mannengroep).

Leendert vraagt zich af of er een reële mogelijkheid is om zoveel mensen bij elkaar te krijgen. Arbi: Begin met 4 of 5, dan trekt het daarna wel aan.  Het zal niet eenvoudig zijn de mensen te mobiliseren. Ramazan: Als je het aantrekkelijk en toegankelijk maakt komen ze misschien wel. De contacten kunnen lopen via de moskeeverenigingen.

Ramazan weet 6-7 mensen. Arbi weet veel mensen uit de moskee. De vrouwengroepen uit de Wissel kunnen benaderd worden. Johanna neemt dit op zich.

 

Ramazan:

Donderdag 15 tot zondag 18 september gaat hij (met jongeren?) naar Berlijn.

Maandag 26 september is er een zaalgesprek over de multiculturele samenleving met als thema: "Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?" Het is in de Wissel om 19.00 uur. O.a. Manaaoui , Rüstem en Ramazan hebben het georganiseerd.

Ramazan kan niet bij de vergadering van Commissie Laak a.s. Donderdag aanwezig zijn. Leendert beloofd te gaan. Het bewonersbezoek moet besproken worden en hij neemt de kopieën van hun klachten mee.

Laurens wil graag, dat Leendert de vraag inbrengt hoeveel extra uren BOS krijgt van de uren van Laak Centraal.

 

5. Postlijst.

176/05 Rotatiedruk. Offerte voor drukken Spoorwijzer.

Dit is niet de drukker van Pierrot, maar een bedrijf dat door Laurens is benaderd omdat het goedkoop is.

179/05 Gem. Den Haag. Dag van de integratie 12 september. Jan Hunck en Tewarie zijn geweest.

180/05 MooiLaak, Jongerendebat 18 september. Wie gaat er naar toe?

184/05 Gem. Den Haag. Ontvangstbew. Subsidieaanvraag Kleurr. Fest. Arbi vraagt of de subsidie is toegezegd.

185/05 STEK/MooiLaak Opening weggeefwinkel 29 september om 16.00 uur door Wethouder Heijnen. Ria gaat erheen.

 

6. Financiën.

- De begroting van 2005 is niet gevonden, maar moet wel ergens zijn. Tatjana zoekt hem op.

- Om de financiële verantwoording over 2004 te bespreken is er een afspraak op dinsdag 27 september in de Wissel om 19.00 uur met Grad Sissingh. Ria, Tatjana en Laurens.

- Tatjana heeft € 300,- aan Iris gegeven, maar ze heeft de beloofde factuur nog niet ontvangen. Leendert zal er naar vragen.

- Naar aanleiding van de facturen vraagt Tatjana aan Laurens hoe hij de prijzen voor de advertenties heeft samengesteld. Laurens heeft de verschillende prijzen bepaald, na informatie-inwinning bij andere Bewonersorganisaties, die ook advertenties hebben in hun wijkkrantje.

 

7. Verslag van 23 augustus.

Blz. 1 onder postlijst

155/05. Na wat heen en weer praten over offertes van drukkers wordt besloten, dat Ramazan nog aan zijn broer offerte vraagt om de offerte van de Rotatiepers daarmee te vergelijken.

169/05 Johanna vraagt Peter om een kopie van elke subsidieaanvraag voor Leefbaarheid via de BOS-rekening.

Blz. 2 1e alinea onder Oplossingen. De € 13.000,- van Bewonersorganisatie Scheveningen kunnen niet naar Spoorwijk worden overgemaakt.

 

8. Actielijst. Zie ook aldaar.

329. Tewarie gaat het postpapier morgen laten bezorgen.

365. Welkomstpakketten. Er moet eerst een begroting komen.

387. Architectuurwandelingen. Laurens gaat Leo Lausberg bellen.

387a. Wijkwandelingen leefomgeving. Het tijdstip gaat naar 15.30.uur. Verzamelen bij de OASE. Daarna broodjes bij OASE. Ramazan, Arbi, Jan Hunck, Moubarak. De Buurtvaders kunnen uitgenodigd worden.

394. Braakliggende terreinen. Afspraak 4 oktober om 17.30 uur. Andere Bewonersorganisaties zijn ook uitgenodigd.

403. Vrijwilligersavond 25 november. De zaal is gratis van MooiLaak. Werkgroep afspraak op 13 oktober om 10.00 uur. Ramazan, Ria en Tatjana.

406. Multiculturele ouderenmiddag. Er wordt aan gewerkt. Do.dag. 15 sept. is er gesprek met Marokkaanse groep, Wo.dag 14 sept. met Turkse groep. Lindsey Vlaardingerbroek haalt de Nederlandse groep bijelkaar.

 

9. Evaluatie Kleurrijk Festival.

Trees: Overdag was het goed weer en het was leuk. Het was redelijk goed bezocht. 's Avonds waren er nauwelijks mensen. Onbekende mevrouw: " Je zit in het donker!"

De Railsingers kregen niet eens een gratis drankje.

Ramazan: Er was gratis eten en drinken voor hen, maar ze zijn niet gekomen.

Ria vindt dat het Kleurrijk Festival daar nooit meer gehouden moet worden, omdat er volgens haar veel mensen zijn weggebleven. Ook Trees vindt, dat het volgend jaar weer op het Ledeganckplein gehouden moet worden.

Leendert: BOS kan ook besluiten waar het Kleurrijk Festival gehouden wordt.

Wacht nog even de verdere evaluatie af en laat BOS dan een besluit nemen onder welke randvoorwaarden het festival gehouden kan worden en overleg die dan aan Peter Brand.

Vergadering gaat akkoord.

 

10. Werkgroepen.  Zie actielijst.

 

11. DB-vergadering plannen. Ria. In oktober moeten er DB.-vergaderingen gepland worden.

 

12. Rondvraag

Ria is geschrokken van de Spoorwijzer. Heel veel kopij, die al in februari in het bakje lag is nog steeds niet geplaatst en de mensen, die kopij ingeleverd hebben er ook nog niets over gehoord.

De redactie van de Spoorwijzer maakt de keuzes. Ineke werkt de tekst uit. BOS kan de teksten inzien en houdt contact met de drukkerij. Ineke en het Bestuur kijken de drukproef na om vergissingen er uit te halen. Daarna kan de tekst dan definitief naar de drukker.

De volgende redaktievergadering is op 18 oktober om 19.30 uur bij Max thuis.

 

Arbi wil graag een sleutel van de Wissel. MooiLaak heeft het Bestuur twee sleutels gegeven, waarvan een bij Ria is en de andere van Iris is gestolen. Arbi kan eventueel zelf een sleutel bij MooiLaak aanvragen.

 

De volgende vergadering is op:

 

Dinsdag 18 oktober 2005 om 19.30 uur in de kantoorruimte van BOS in de Wissel.

 

13. Sluiting.

Ramazan sluit de vergadering.

 

/

 

ACTIELIJST BESTUUR BEWONERSORGANISATIE SPOORWIJK  voor bestuursvergadering van dinsdag 18 oktober 2005  om 19.30 uur in de Wissel. Opgemaakt op 13 september 2005.

Aanwezig: Leendert Verzijden, Ria Groot, Tatjana Korneeva, Ramazan Ödek, Surinder Tewarie, A.Moubarak, Trees Hoekstra, Mimoun Arbi, Jan Hunck,   Adviseur Laurens Venderbos. Notulen: Johanna van Fessem Afwezig met bericht: Züfer Yanik.

 

Nr.

Actie:

Wie:

Wanneer:

 

179

Kunstwerk in Nieuw Spoorwijk. Ramazan wordt de contactpersoon tussen BOS en SKIB, die het ontstaan van het kunstwerk coordineert.

Ramazan/ Jan Hunck /Laurens/Tewarie

zomer 2005

310

Krantenknipselalbum van Max.Elke maand kopie van knipselkrant

Max, Johanna

 

Elke maand

329

Tewarie gaat bellen en het briefpapier op 14 september ophalen

Tewarie

Sept. 2005

352

Project maatschappelijke normen in de wijk. Komt do-dag in MCW.

Tewarie

Feb 2005

Sept.

365

Welkomstpakketten Er is geen geld meer voor. Nadat er een begroting is gemaakt kan Laurens subsidie aanvragen.

Ramazan, Ria, Laurens

Sept.05

                                         

383

Bestuursweekend: Mozaiek is gebeld, Er wordt op antwoord gewacht. 3

Ramazan

Sept. 2005

387

Architectuurwandelingen door de wijk - Leo Lausberg vragen. Zie ook verslag 21 juni.

 

Laurens belt Leo

Oktober 2005

387a

Wijkwandelingen leefomgeving.  Uitnodigen buurtvaders. Ramazan,Arbi, Jan Hunck, Moubarak. Verzamelen bij OASE . Erna broodjes bij OASE.

Laurens en werkgroep

30 sept.

15.30 uur

394

Braakliggende terreinen in Spoorwijk. Zie ook verslag. Dit wordt nu samenwerkingsproject van verschillende wijken. St. Optrek. Diverse Bewonersorganisaties worden ook uitgenodigd. (Waar?)

Jan H., Laurens

4 okt. 17.30 u.

395

Voortuintjes wedstrijd. Volgend bloeiseizoen komt er actie

Trees en …?

2006

400

BOS-begroting wordt ontworpen

Ria, Tatjana, Laurens

22 sept. 27 sept. 19.00

403

Vrijwilligersavond/stadspelden, werkgroep afspraak ??

Ria Trees, Tatjana

25 nov

404

Vrijwilligerskoffieochtend  wordt oktober; er worden nog uitnodigingen verstuurd. Werkgroep afspraak ??

Ria, Trees, Tatjana

13 oktober 10.00 uur

405

Ontevredenheid vrijwilligers. Zie ook verslag 21 juni. Er wordt met Mooi Laak gepraat

Iris

Juni/juli 2005

406

Multiculturele Ouderen zaterdagmiddag 19 november Tewarie zegt toe. Er wordt contact gezocht met Marokkaanse groep. Zie MCW verg. Laurens informeert bij Dadak voor subsidie (zie ook verslag 13 sept.

Laurens/Tewarie

Nov.05

 413

Werkgroep Overlast Nieuw Spoorwijk oprichten. Ria,  Politie, Vestia, Peter Brand, Lucia Bughwansing, Sharita Jaikaran.

Bestuur

27 sept. Wissel 19.30

414

Wie van BOS gaat in de Werkgroep Herindeling Wissel van MooiLaak zitten??

 

Sept. 2005

 

415

Nederlandse Taalles voor Oudkomers. (zie ook verslag onder mededelingen) Ramazan werft Turkse mensen, Arbi Marokkaanse mensen en Johanna benaderd de vrouwengroepen in de Wissel

Leendert, Ramazan, Arbi, Johanna

 

Sept. 2005

 

 

 

De volgende vergadering is op

Dinsdag 18 oktober om 19.30 uur in de kantoorruimte van BOS in de Wissel.

 

Grote opkomst publieke vergadering B.O.S. 23.11.2004

Meer dan zestig mensen uit Spoorwijk kwamen gisteravond naar de publieke vergadering die door de bewonersorganisatie georganiseerd was. De bedoeling van deze avond was om een inventarisatie te maken van eventuele problemen en moeilijke situaties in de wijk. De grote meerderheid van de mensen die kwamen, waren afkomstig uit de nieuwbouw. Deze mensen wonen sinds kort in de wijk, maar lopen gezamenlijk tegen een groot aantal moeilijkheden aan.

Er zijn problemen met het huisvuil ophalen. In dit gedeelte van de wijk is er gekozen voor ondergrondse opslag. Het probleem is dat deze opslag snel verstopt blijkt te zitten, al gauw vol lijkt te zijn en een tijdje geleden een aantal weken niet geleegd werd. Dit gaf naast veel stankoverlast ook een stroom bekeuringen voor mensen die hun zak naast de opslag hadden neergezet. En het is maar de vraag of deze mensen na een bezwaarschrift hun geld ook werkelijk terugkrijgen.

Een ander probleem is de hoge energiekosten. In de nieuwbouw is er ook gekozen voor een nieuw systeem van verwarming; de warmtepomp, die voor veel opstart problemen, hele hoge energiekosten en andere moeilijkheden zorgt terwijl niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. Dit geeft bij de nieuwe bewoners natuurlijk een hoop frustratie en zorg.

Daarnaast kwam er tijdens de avond nog een hele andere lijst van problemen uit de nieuwbouw te sprake zoals hondenpoep, inbraken in auto's en de parkeergarage die niet goed afsluit, hangjongeren en tegen de ramen voetballende kinderen , pleintjes die niet goed geveegd worden, te snel rijdende auto's door de straat, voortuinen die niet door bewoners zelf ingericht worden en door de gemeente zijn aangelegd als 'Belgische stoep'…

Uit de avond bleek dat de bewoners graag een gezamenlijk front willen maken om de problemen op te lossen. Hierin gaat de bewonersorganisatie hen bijstaan. Op dinsdagavond 7 en 14 december zijn er in het wijkcentrum de Wissel twee vervolgavonden gepland om samen met de bewoners van de nieuwbouw deze problemen verder in kaart te brengen en te inventariseren zodat we hopelijk met alle betrokkenen en de verantwoordelijke partijen tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Laatste wijziging op: 23-05-2008 11:50