Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Leefbaarheid in Spoorwijk.

Spoorwijk schoon ! De Spoorzoeker helpt mee.

Den Haag Schoon is een project van de Gemeente Den Haag.
We willen toch allemaal dat Den Haag schoner, mooier en veiliger wordt?
Op openbare basisschool de Spoorzoeker (Busken Huëtstraat 22-24, 0703944997) in Spoorwijk werken we ieder jaar een aantal periodes met thema's die te maken hebben met wereldoriëntatie. Zo proberen we de buitenwereld dichterbij te brengen en door een breed aanbod kinderen te interesseren en op maat van alles te laten leren en ervaren.

Dit jaar wilden ze o.a. iets doen met afval en energie. Bij de Dienst Stadsbeheer hebben we een heleboel leskisten geleend over dit onderwerp en in overleg met hen hebben ze dit aanbod nog wat kunnen uitbreiden. Nu is er in januari en februari een poppenkastvoorstelling, komt de straatveger op bezoek, vegen de leerlingen zelf het plein en een stuk rond de school en maken ze mooie affiches voor in de wijk.

Daarnaast leren de kinderen over omgaan met afval, recycling, watergebruik, energiewinning etc. Ook komt wethouder Baldewsingh langs om dit alles te bekijken. De kinderen vinden het geweldig om een langere tijd met een onderwerp bezig te zijn en kijken vanzelf beter om zich heen en leren verbanden te zien. Ze stellen ook vragen over wat ze nu echt willen weten. In groep 6 vonden bijvoorbeeld een aantal leerlingen dat glas opnieuw gebruiken niet fris was. Nu ze hier meer over weten denken ze daar heel anders over! De hondenpoeproute en het boodschappen doen met zo min mogelijk verpakkingsmaterialen zijn ook activiteiten waar de leerkrachten en de kinderen veel zin in hebben !
Komt u op 13 februari de resultaten bekijken op de open dag ?

Doelstelling

De Stichting Meldpunt Straat Criminaliteit kort gezegd MSC legt zich er op toe om via deze site meldingen van criminaliteit op straat in kaart te brengen en van daaruit actie te ondernemen in het belang van slachtoffers.

Meldpunt Straatcriminaliteit

           De Kracht van Spoorwijk

 

Het eerste nummer van de Kracht van Den Haag staat in het teken van leefbaarheid. Dat leefbaarheid ‘leeft’ binnen de gemeente Den Haag, dat is zeker. Het is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in de verschillende programma’s van de sociale, fysieke en uiteraard de nieuwe pijler veiligheid. Een goed voorbeeld hiervan is het programma Sociaal Leefklimaat uit het masterplan Mensenwerk. Schoon, heel en veilig zijn de basisvoorwaarden die in het programma zijn vastgelegd en die moeten zorgen voor een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt. Spoorwijk is één van de wijken waar vanuit het Grotestedenbeleid extra aandacht naar uitgaat. De plannen om de woningvoorraad te herstructureren zijn hier het meest tastbare voorbeeld van. Aangezien herstructurering een grote invloed heeft op de leefbaarheid van een wijk leek het de Kracht van Den Haag interessant om te bekijken hoe het momenteel gesteld is met de leefbaarheid in Spoorwijk.

Drieëneenhalf jaar geleden is Peter Brand begonnen als leefbaarheidscoördinator in Spoorwijk : “In deze wijk waren de plannen voor de herstructurering van de woningvoorraad in gang gezet en ik had de taak om de leefbaarheid tijdens de herstructurering te handhaven.” De diensten Stedelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer en de woningcorporatie Vestia zorgden ervoor dat er een leefbaarheidscoördinator werd aangesteld. Het eerste wat hij deed was de wijk ingaan: “ik moest een netwerk opbouwen en inventariseren wat goed was en vooral wat er niet was.”

Een van de eerste zaken waar hij mee werd geconfronteerd was de sloop van een buurtpark. Peter Brand: “de sloop ging gepaard met vandalisme en aanverwante criminaliteit, tot grote ergernis van de bewoners. Ze voelden zich onveilig en hadden weinig vertrouwen in de gemeente. In eerste instantie was het belangrijk dat de gevoelens van onveiligheid weggenomen werden. Door samenwerking met onder andere de buurthandhavingsteams, de politie, woningcorporatie Vestia en de aannemers is er voor gezorgd dat het buurtpark afgesloten werd en dat er toezicht was op het park door de buurtpreventieteams en politie.”

Het verbeteren van de leefbaarheid werkt volgens Peter Brand twee kanten op: “toen ik startte als leefbaarheidscoördinator werkten veel betrokken partijen in de buurt langs elkaar heen. Een goed netwerk is een belangrijke vereiste bij een effectieve verbetering van de leefbaarheid.” Peter Brand zocht afstemming met politie, woningcorporatie Vestia, buurthandhavingsteams, de bewonersorganisaties, aannemers, welzijnsorganisaties, STIO Laak (verantwoordelijk voor buurtonderhoud- en beheer) en uiteraard de gemeente. Alhoewel de samenwerking met de gemeente bij de start niet geheel vlekkeloos verliep is er in de loop der jaren een prettige samenwerking opgebouwd. Dat geldt ook voor de andere samenwerkingspartners: de leefbaarheidscoördinator fungeert als een ‘spin in het web’ en heeft de betrokken partijen dichter bij elkaar gebracht.

Aan de andere kant moesten de inwoners weer vertrouwen krijgen in hun wijk en de gemeente. Tastbare en effectieve oplossingen om de veiligheid van de inwoners te verbeteren was en is een van de belangrijkste zaken. “Wanneer de veiligheid beter is gewaarborgd voelen mensen zich prettiger in hun buurt en krijgen ze meer vertrouwen”, aldus Peter Brand. Naast veiligheid blijven ‘schoon’ en ‘heel’ een van de belangrijke zaken waar Peter Brand op in zet. Deze drie factoren zorgen ervoor dat bewoners weer meer betrokken raken bij hun buurt. In Spoorwijk worden er regelmatig activiteiten georganiseerd om bewoners meer betrokken te laten zijn bij hun buurt en de openbare ruimte. Het project ‘de Gulden Klinker’ is daar een goed voorbeeld van. Dit project is georganiseerd door de dienst Stadsbeheer en heeft als doel om inwoner die zich inzetten voor hun eigen buurt of straat een blijk van waardering te geven. Maar ook om ze te belonen en te stimuleren door te gaan met hun inspanningen. Peter Brand: “Het is belangrijk dat bewoners ook gestimuleerd worden om met elkaar in contact te zijn en te blijven en dat men zowel positieve als negatieve gevoelens met elkaar kan delen.”

Een van de belangrijkste projecten waar Peter Brand bij betrokken is, is de herstructurering. Maar bijvoorbeeld ook bij het uitvoeren van het beheerplan van 4/4A (een deel van Spoorwijk dat in kader van de herstructurering wordt aangepakt), de herinrichting van het Alberdingk Thijmplein en de Schaapherdersstraat, de herinrichting van winkelstructuren aan de Gouveneurslaan en de organisatie van het jaarlijkse wijkfeest ‘Kleurrijk Festival’. Momenteel is Peter Brand ook in contact met DSO en DSB over een idee om werkgelegenheidsprojecten voor jongeren in Laakhaven te starten; “Laakhaven is niet alleen een gebied met een economische potentie maar ook een leefbaarheidsgebied waar jongeren een kans moeten krijgen om een vak te leren”.

Tot slot geeft Peter Brand zijn visie op de toekomst van de leefbaarheidscoördinator. Zouden er eigenlijk niet in meer ‘probleem’gebieden leefbaarheidscoördinatoren moeten worden aangesteld? Peter Brand:  “een leefbaarheidscoördinator kan een goed middel zijn maar het is afhankelijk van de problematiek van een wijk. Daarnaast is het een relatief hoge investering, maar ja tien keer de brandweer oproepen om een brandje te blussen is waarschijnlijk net zo duur…”

 

 

 

Centraal meldingsregister drugsoverlast geopend en de stem van de ex-verslaafden.

 

AD 16.05.08       Speuren naar een plek voor de dakloze

 

Albarda en het Schaamrood - www.DenHaag.org

HAGAzine nieuws 27.04.08  Opvang verslaafden Spoorwijk

Marktplaats - bewoners klagen Rudolf van Brammenstraat/beets-brammen  - 1

Buurtlink -  Verslaafdenopvang in Spoorwijk ???? NEE !!!

 

Teken de Petitie. tegen verslaafdenopvang in Spoorwijk

 

Bert van Alphen steekt spaak in stadsvernieuwingswiel van Norder in Spoorwijk.

 

Locatie verslaafde daklozen aan het Alberdingk Thijmplein in Spoorwijk?

Onrust Spoorwijk over daklozenopvang

15-04-08 09:50

 DEN HAAG - Bewoners van de Haagse Spoorwijk zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de mogelijke komst van een daklozenopvang naar de wijk.

Nieuwe locaties
Een oud schoolgebouw aan het Alberdingk Thijmplein is één van de ruim 50 panden die de gemeente Den Haag heeft bekeken tijdens de zoektocht naar acht nieuwe locaties voor de opvang van daklozen in de stad.

Geen besluit
Daarover is nog geen besluit genomen. Het gemeentebestuur doet dat naar verwachting pas over enkele weken. Maar veel bewoners van de Spoorwijk wijzen de mogelijkheid bij voorbaat af. 

(Bron foto: DenHaagtekijk.nl)

            Beluister het audioverslag  
            Onrust daklozenopvang Spoorwijk

 

Kennen we onze buren?

Spoorwijk 05.12.05  Op zaterdag 19 november kwamen ca 30 Spoorwijkers bij elkaar om te praten over de Spoorwijkse samenleving en hoe we die kunnen verbeteren. De coördinator Leendert Verzijden gaf een voorzet met een samenvatting van de besprekingen, die hadden plaatsgevonden in de aanloop naar deze middag.

Vanuit de Marokkaanse groep is de grote vraag: wat is er veranderd in Nederland en waarom ontvangen wij minder respect, harde taal en discriminatie?

De Nederlandse groep vindt het ook niet meer prettig en ze voelen zich vreemden in de eigen wijk.

Surindre Tewarie, de pandit van de Hindoestaanse gemeenschap in Spoorwijk, lichtte toe waar zijn groep graag over door wil praten: Mijn Land Geen Land.

Vroeger werd misschien nog gedacht om t.z.t. terug te keren naar Suriname - nu is voor veel mensen duidelijk, dat er definitief niet meer wordt teruggekeerd. Maar is Nederland wel ons land? Jongeren zijn opgegroeid in Nederland, maar ouderen missen dat en zijn dus niet van Nederland en niet van Suriname en dat geeft een unheimlich gevoel.

Na deze inleiding gingen we in 4 “gemengde” groepen (van ongeveer 8 personen) met elkaar praten. Hierbij werd de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen goed benut. De tijd was eigenlijk te kort. Er werd o.a. gepraat over:

- Ouderen doen vaak belachelijk over elkaars geloof. Dit is een gebrek aan respect – daarom de oproep: respect begint bij het accepteren van elkaars geloof.

- Erg storend voor de contacten is het taalprobleem – waarom spreken allochtonen zo weinig Nederlands?

- In het algemeen vond men, dat het gevoel “de moslims krijgen overal de schuld van” veroorzaakt is door de media, die teveel benadrukken dat de integratie mislukt is.

- Meer en beter contact met elkaar wil men wel, maar de ervaring wijst uit dat dit moeilijk lukt – men komt gewoon niet bij elkaar op bezoek.

- Over en weer werden vragen aan elkaar gesteld, zoals bijv: zou u (Marokkaan) mij (Hollandse vrouw) op de koffie uitnodigen, als ik zou verhuizen en uw buurvrouw zou worden?

Vervolgens werd de zaal verbouwd om in een kring met elkaar te kunnen eten. De maaltijd was voorbereid door Marokkanen, Surinamers en Hollanders (vrijwilligers van de Framboos).

Om 19.00 uur werd de multiculturele maaltijd afgerond en keerden de Spoorwijkers verzadigd huiswaarts, verwachtingsvol uitkijkend naar een vervolg.

Laurens Venderbos - SCOOP

 

Werkzaamheden aanleg afvalwaterpersleiding Laakwijk - Sammersweg

Delft 02.02.05 - Het Hoogheemraadschap van Delfland start in de week van 7 februari in de Beetsstraat met de laatste werkzaamheden voor de aanleg van de persleiding voor afvalwater tussen Laakwijk en de Schaapweg. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd ter plaatse van de Beetsstraat, tussen de Schimmelweg en de Multatulistraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de gemeente Den Haag, de politie Haaglanden, Ceres en de HTM.

De persleiding maakt deel uit van een groot ondergronds transportnetwerk dat momenteel in de regio wordt aangelegd. Via dit netwerk zal het afvalwater uit de Haagse Regio naar de in aanbouw zijnde afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder (Schipluiden) worden getransporteerd.

Dit gedeelte van de persleiding wordt uitgevoerd door middel van een boring. De aanlegwerkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie Baas – Bohlen & Doyen – Ludwig Freitag. Deze werkzaamheden zullen vanaf februari 2005 tot en met mei 2005 plaatsvinden.

 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

·         Afzetten kruispunt Schimmelweg / Beetsstraat;

·         Afzetten Beetsstraat t.p.v. Multatulistraat en de Douwes Dekkerstraat;

·         Opbreken verhardingen;

·         Aanbrengen pers- en ontvangstkuip;

·         Boren persleiding;

·         Aansluiten persleiding t.p.v. opleidingstuin Schimmelweg en t.p.v. Beetsstraat ter hoogte van de Multatulistraat;

·         Herstellen verhardingen;

·         Openstellen wegvak.

 

Verkeersmaatregelen

Enige overlast door de werkzaamheden is helaas niet te vermijden. Om dit tot een minimum te beperken zal het verkeer worden omgeleid en worden voorzieningen getroffen om de werkzaamheden af te schermen van het overige verkeer.
  

Autoverkeer

Tijdens de werkzaamheden zijn de Schimmelweg, ter plaatse van de Beetsstraat, en de Beetsstraat, tussen de Max Havelaarstraat en Multatulistraat, voor doorgaand verkeer volledig afgesloten. Ontsluiting van de omliggende bebouwing zal plaatsvinden via de Hasebroekstraat, Camera Obscurastraat en Hildebrandstraat.

 

Fietsers

Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden de bouwlocaties in de Beetsstraat en de Schimmelweg via de trottoirs passeren.

 

Huisvuil

Gedurende de werkzaamheden blijft de mogelijkheid bestaan om uw huis- en grofvuil op de gebruikelijke plaatsen aan te bieden.

 

Diversen

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor spelende kinderen. Het is verstandig uw kinderen hierop te wijzen.

Tijdens de werkzaamheden wordt getracht de overlast voor het verkeer, de omwonenden en bedrijven zo klein mogelijk te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden en/of de voortgang kunt u contact opnemen met de uitvoerder namens de aannemer, de heer J. Verkleij, telefoon 070-3359057.

Indien u aanvullende informatie wenst, kunt u schriftelijk contact opnemen met ondergetekende. U kunt voor uw correspondentie gebruik maken van het hieronder staande adres:

Hoogheemraadschap van Delfland

Project- en  Ingenieursbureau

T.a.v. Ir. D.M.E. Anink MBA

Projectmanager Leidingen en Gemalen AHR

Postbus 3061

2601 DB Delft

Dinsdag 19 oktober 2004.

 
Grote herfstvakantie klusaktie van GO 4-IT. 
 
Iedereen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar is welkom.
 
Verzamelen om 12.00 uur bij het Ledeganckplein naast de Wissel.
 
We gaan met z'n allen de wijk schoonmaken.
Vegen, schoffelen, bladblazen etc...  
 
We beginnen om 12.30 uur en eindigen om  14.30 uur.   
Na afloop ontvangt iedereen een certificaat en natuurlijk 7,50  Euro.
 
 
Dus kom allemaal !!!!!!!!!!!!!!
 

Werkzaamheden aanleg AHR-leiding Beetsstraat.

Vanaf 11 oktober  2004  tot 29 oktober 2004 start in de Beetsstraat de voorbereiding van de aanleg van afvalwaterleiding Haagse regio naar de zuiveringsinstallatie Harnaschpolder Schipluiden trace Laakwijk-Schaapweg.

 

In een later stadium zal de leiding worden aangelegd tussen Schimmelweg en de Vosmaerstraat.

De werkzaamheden betreffen het kappen van bomen, maken van priefsleuven, plaatsen van peilbuizen en het plaatsen van meetbouten. 

 

Tijdens de werkzaamheden blijft de Beetsstraat ook voor fietsers toegankelijk.  In die periode wordt men verzocht het huisvuil aan te bieden op plaatsen bereikbaar voor de vuilniswagen. 

 

Daar de  werkplek gevaarlijk kan zijn voor de kleine kinderen is het verstandig om een extra oogje te houden op hen.

Voor eventuele vragen of klachten:  de aannemer J. Verkleij 070-3361966

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd die kiezen voor een vreedzame en veilige samenleving

Mensen gevraagd die met respect aansluiten op de Dag Tegen Geweld met een kaars

Mensen gevraagd die solidair met ons op 25 september 2004 om 21.00 uur een kaars willen aansteken

Mensen gevraagd die met deze brandende kaars hun medeleven en steun betuigen

Mensen gevraagd die zo laten blijken solidair te zijn met de vele slachtoffers van geweld en hun nabestaanden.

Zaterdag, 25 september 2004,  Dag tegen Geweld
21.00 uur: Nederland zet een brandende kaars voor het raam
.

 

Wij zullen het heel erg waarderen, als u deze oproep doorstuurt naar alle mensen uit uw adressenbestand.  Verdere publicatie van deze oproep is van harte welkom. U kunt deze uitprinten of kopiëren en zo op locatie verder verspreiden en ophangen. De media kunnen ons helpen door hier op 25 september a.s. via krant, radio en tv aandacht aan te besteden.

Met uw hulp bereiken wij misschien alle mensen in Nederland.

                       Schoon, heel, veilig

                                          http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=1829

EigenWijze Buurten!

 

Vorm een gemengd buurtelftal en maak uw buurt minimaal 2x beter!

 

In menig buurt hebben bewoners het gevoel dat de verschillende groepen op te grote afstand leven. Weliswaar verlangen weinig mensen naar kleffe verhoudingen (bij elkaar op de koffie hoeft echt niet voor iedereen), maar dat volkomen langs mekaar heen leven bevalt de meeste mensen ook allerminst. Wie stapt nou ’s op zijn buurtgenoten af en zegt ‘zullen we daar ’s wat aan DOEN?!’

 

Daarom is de EigenWijze Buurt-prijs in het leven geroepen, bestemd voor bewoners die zélf aan de slag gaan om hun leefomgeving te verbeteren.

We zoeken mensen die met hun buurtgenoten een eigenwijs buurtelftal samenstellen: van jong en oud, met diverse achtergronden, denkers en doeners, muzikanten en timmerlui en die als buurtelftal minstens twee eigenwijze buurtacties uitvoeren, waardoor de sfeer in de buurt echt verbetert.

 

U maakt kans op een startbedrag van € 500 om uw acties uit te voeren.

En, hoewel u zelf de acties uitvoert: Stichting De Wijk steunt u waar mogelijk!

 

De winnaar ontvangt uiteindelijk de Eigenwijze Buurt Wisselbeker en nog eens € 2.500 om verder te gaan met goeie buurtacties.

 

Interesse? Kijk dan voor de spelregels op www.wijk.nl

of bel (tijdens kantooruren) met 020 – 638 36 33

 

Ideeën en plannen stuurt u voor 1 december 2004 naar:

 

EigenWijze Buurt-prijs

P/a Stichting De Wijk

Postbus 11850

1001 GW Amsterdam

 

mailen naar info@wijk.nl of faxen naar 020-626 65 59 kan ook.

 

Stuur projecten in voor De Nieuwe Stad Prijs 2004

Den Haag vindt het belangrijk dat Hagenaars en Haagse organisaties betrokken zijn bij de stedelijke vernieuwing van Den Haag. Daarom is in 1996 de Nieuwe Stad Prijs ingesteld.

Arend Hilhorst, voorzitter van de jury: "De Nieuwe Stad Prijs is voor projecten die bijdragen aan verbetering van de woon- en werkomgeving, de leefbaarheid en de sociale samenhang in de stad of in een wijk. Het gaat zeker niet alleen om gebouwen, het project kan bijvoorbeeld ook een speeltuin zijn. Ik nodig Haagse organisaties en Hagenaars van harte uit projecten in te zenden voor deze wedstrijd."

Lees verder: http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=34047

logo veiligheid

Spoorwijk; een wijk om trots op te zijn...


Op weg naar een veilig en leefbaar Spoorwijk 

Door Burgemeester Deetman

 

Beste bewoners,

Door de Bewonersorganisatie Spoorwijk ben ik gevraagd een kort voorwoord te schrijven voor het boekje dat u nu in handen hebt. Om meerdere redenen ga ik daar graag op in.

De laatste tijd staat de discussie over normen en waarden volop in de aandacht, ook in Den Haag. Wij, de gemeente en de burgers van Den Haag, zijn het er over eens dat de leefbaarheid en veiligheid in de stad alleen kan worden gegarandeerd als alle bewoners zich daarbij betrokken voelen.

Die betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de buurt is in Spoorwijk van oudsher sterk. Het is een echte volkswijk, waar heel veel mensen naar hun zin wonen en nog echt iets geven om elkaar. Kortom, een plek waar bewoners oprecht interesse tonen in het wel en wee van hun buurtgenoten en de wijk.

Wij moeten er voor zorgen, dat dit zo blijft. Leefbaarheid begint ermee, dat mensen niet langs elkaar heen, maar met elkaar leven. Ik hoop dat dit boekje daartoe zal bijdragen. Het verschijnen ervan is op zich al een bewijs van het enthousiasme dat voor Spoorwijk bestaat.

Met vriendelijke groet,

 

Wim Deetman 01.01.2004
Burgemeester van Den Haag

Volgende

Terug naar de vorige pagina

 

Huisvuil op Vrijdag.

Met ingang van 3 oktober 2003 kunt u nog maar 1 maal per week uw extra huisvuil kwijt.

Tijdstip/Locaties;

16.00 - 16.20 uur,  A. Thijmplein,

16.25 - 16.45 uur,  Jonathanstraat hoek Schimmelweg,

16.50 - 17.10 uur,  Beetsstraat hoek Hasebroekstraat.

 

Leuk idee ook voor Spoorwijk ???

Buurtsoaps' over leefbaarheid Utrechtse wijken
In tien Utrechtse wijken zijn komend najaar 'buurtsoaps', waarbij
wijkbewoners kunnen meepraten en meespelen. Met deze interactieve
theaterstukken wil de gemeente op een aansprekende manier bewoners betrekken
bij hun wijk en knelpunten, problemen en kansen op tafel krijgen.

De soaps gaan over alledaagse situaties en problemen op het gebied van de
leefbaarheid in de wijk. De onderwerpen zijn per wijk verschillend: het kan
gaan over zaken als veiligheid, het imago van de wijk en het schoonhouden
van de straten. De acteurs roepen de hulp van het publiek in om situaties
vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

Bewoners kunnen gedurende de scènes meepraten, inspringen, meespelen of hun
mening geven. Afhankelijk hiervan worden de scènes met behulp van het
publiek een aantal keren opnieuw gespeeld. Zo passeren steeds verschillende
oplossingen de revue.

De gemeente, de wijkraden en welzijnsorganisatie Cumulus namen het
initiatief voor de buurtsoaps. De voorstellingen zijn gefinancierd vanuit
het Europese onderzoeksprogramma 'Demos'. Dit programma heeft tot doel
bewonersparticipatie in Europese steden te bevorderen en hiervoor nieuwe
vormen te vinden.
03-09-2003 Binnenlands Bestuur


Zekere banden.

In wijken waar buren weinig contact met elkaar hebben, is twee keer zo veel criminaliteit als in buurten waar de buren wel goed met elkaar omgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de onderzoekers zijn de sociale contacten tussen bewoners bepalend voor het aantal vernielingen, inbraken en geweldsmisdrijven. Etnische afkomst en sociale status blijken van minder belang. Eerdere studies gingen ervan uit dat sociale controle het onveiligheidsgevoel vermindert. Het SCP-onderzoek toont voor het eerst aan dat ook de criminaliteit lager is.

,,Wijken waar buren elkaar goed kennen en bij vakantie op elkaars huis passen, springen er beter uit'', ,,Vroeger was dat veel normaler, want dan was er bijna altijd iemand thuis'', ”Nu heb je veel tweeverdieners en eenoudergezinnen. Daardoor kennen de mensen elkaar minder.'' 

 

“De afgelopen jaren zijn mensen hun contacten verder van huis gaan zoeken. Stapten ze voorheen bij grote problemen naar huisarts of kerk, nu vallen ze terug op vrienden. Die wonen vaak verder weg. Buurtwinkels - waar bij een praatje de situatie in de straat aan bod kwam - maakten plaats voor anonieme winkelcentra. Daarmee zijn in de woonomgeving weinig sociale netwerken overgebleven.”
 
”De onderzoekers vinden dat zich bij de aanpak van criminaliteit niet moet blindstaren op het oplospercentage van misdrijven. Meer blauw op straat is zeker nodig, maar dat heeft alleen nut als in de wijken ook meer sociale contacten tot stand komen''


”Natuurlijk kan de politie niet elk misdrijf oplossen, wijkteams sneller moeten optreden tegen veel voorkomende vormen van criminaliteit die in een buurt veel onveiligheid veroorzaken. Slim optreden kan onveiligheidsgevoelens wegnemen.''

 

Aldus een aantal citaten uit het rapport Zekere Banden.


“Geef iedereen een kans”

Dit is  het motto om de veranderingen en de verschillende culturen in de wijken in stadsdeel op een positieve manier op te pakken . Dit dan levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de Leefbaarheid.

In november 2002 hebben de gezamenlijke bewonersorganisaties in stadsdeel Laak samengebundeld in S.B.L. (Samenwerkende Bewonersorganisatie Laak) dan ook via een integratieconferentie de volgende Leefregels geaccepteerd;

  1. Groet je buren,
  2. Spreek Nederlands,
  3. Houd je straat schoon,
  4. Waak over elkaars eigendommen,
  5. Bejegen elkaar met respect.

 

De gezamenlijke wijkorganisaties komen met nog meer initiatieven om te zorgen voor een Veilige en Leefbare wijk. Hierbij staat de bewonersparticipatie centraal om de sociale cohesie te stimuleren.

 

Fatsoen (op school) moet je doen!  Geef het goede voorbeeld.

Tijdens een speciaal Normen en Waarden project, werden door de leerkrachten en leerlingen van de  Gerth van Wijkschool (Withuysstraat 2 in Laakkwartier) begin 2003 de volgende fatsoensregels in gebruik genomen;

-          Binnen wandelen, buiten rennen,

-          Van elkaar afblijven,

-          Gebruik geef grove taal,

-          Een ruzie los je samen pratend op,

-          Let eerst op jezelf, dan op een ander,

-          Iedereen hoort erbij,

-          Stop….Denk…..Doe,

-          Pesten pikken we niet.

-           

Speciaal voor de ouders werden er ook nog watregels geintroduceerd;

-          Je mag best praten, als je het schelden maar wilt laten,

-          Schoolplein ! Kinderplein ! ,

-          Heeft een kind ruzie ? Doe je dan als ouder mee of sta je er boven ??

 

 

Uiteraard werken deze regels ook in Spoorwijk.

 

Nachtpreventie Laak, burgerinitiatief voor sociale veiligheid in uw wijk.

Om het sfeertje te proeven had ik al eens “meegedraaid” in het Schilderswijk. Met enige trots mag ik nu dan constateren dat stadsdeel Laak nu ook zijn eigen team heeft.

 

Dit is een belangrijk hulpmiddel om aan de recente  oproep van burgemeester Deetman gevolg te kunnen geven. Namelijk  om mee te helpen aan het tot een succes maken van het Veiligheidsplan Den Haag.

 

Al eerder was dus  het project opgestart Nachtpreventie Schilderswijk. Dit vrijwilligersproject van wijkbewoners werkt nauw samen met de politie om de veiligheid in de wijk te verhogen. De politie krijgt dus extra ogen als het ware. Hierdoor kunnen problemen zoals; hangjongeren, vandalisme, wildplassen, autokrakers en inbraak etc. beter in kaart worden gebracht.

 

Het doel is om de sociale veiligheid nieuw leven in te blazen. Het moet weer goed wonen zijn in de wijk. De sociale veiligheid en leefbaarheid moeten worden verbeterd. De overheid kan dit probleem niet alleen oplossen. Daarbij hebben ze dus ook de Laakse bewoners nodig.

 

In koppels gaan de teams door de wijken en signaleren misstanden die ze, middels een portofoon, rechtstreeks doorgeven aan een dienstdoende wijkagent. Deze geeft dan instructies over hoe te handelen. Het spreekt vanzelf dat er niet eigenmachtig opgetreden mag worden. Dit uiteraard om escalaties te voorkomen en vanwege het feit dat de vrijwilligers niet over dezelfde bevoegdheden beschikken als de agent. De koppels gaan lopend en fietsend door de wijk en ondersteunen elkaar.

 

Eens in de 14 dagen wordt er ’s-nachts gesurveilleerd door vrijwilligers. De surveillancetijden zijn van 22.00 tot 04.00 uur. Met een pauze om 00.30 uur

 

Via een wervingscampagne zijn er inmiddels zo’n 31 Lakers geactiveerd terwijl er ook nog zo’n 11 Schilderswijkers gaan meedraaien. 

 

Op 16 april 2003 is er een voorlichtingsavond voor de deelnemers. Volgens de planning zal het project officieel starten op 2 mei.

 

Inwoners van stadsdeel Laak die zijn geïnteresseerd kunnen contact opnemen met Gerry Lelieveld van de stichting Nachtpreventie Laak 06.26032559

 

 

Van geweld in Spoorwijk naar een geweldig Nieuw Spoorwijk.

 

De wijk kwam helaas nogal eens in het nieuws vanwege geweld, agressie en vandalisme. Onlangs nog vanwege een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd.

Zoals een aantal andere wijken in Den Haag is ook Spoorwijk een wijk in de bouwsteigers. Dit mede vanwege de vernieuwing waarbij in medio 2007/2008 de laatste nieuwbouwfase zal zijn afgerond. Het oude Spoorwijk zal niet meer zijn zoals het was. Het oude Spoorwijk is in een overgangsfase op weg naar een Nieuw Spoorwijk.

Er gebeurt echter meer dat laat zien dat de wijk zichzelf met de hulp en inzet van de bewoners verbetert. Ze werken hard aan de voorbereiding van het 10 jarig bestaan van de Wissel in november dit jaar. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de samenwerking met de verschillende belangengroepen in de wijk om Spoorwijk tot een hecht en Kleurrijk en bovenal Leefbaar wijk te maken.
Op 27 januari zijn de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van de bewonersorganisatie B.O.S. Ik sprak een aantal kandidaat-leden en krijg de goede indruk dat het nieuwe bestuur “Er heel enthousiast voor wil gaan”.

Maar er gebeurt nog meer in Spoorwijk. Er was namelijk op 13 januari een politieke bijeenkomst in het Vadercentrum. Op 16 januari was er in het moedercentrum De framboos een politieke lunchbijeenkomst. Beide bijeenkomsten met als doel de politieke betrokkenheid van de bewoners te stimuleren. Een en ander zal blijken tijdens de verkiezingsuitslag. In voorgaande jaren was namelijk de stemmeropkomst in Den Haag, en in het bijzonder Laak landelijk, gezien nogal laag.

Er gebeurt echter nog veel meer want een aantal bewoners stak de koppen bij elkaar om zich te bezinnen over het geweld in de samenleving. Het veiligheidsplan Den Haag, Leefregels in Laak, Jaar werkplan Stadsbeheer 2003 en het Stadsdeelplan 2004 zijn een leidraad hierbij. Denk hierbij aan bewonersparticipatie en de stadsdeeldebatten over Normen en waarden.
De bezinning resulteerde in een samenwerkingsverband met de Stichting Tegen geweld en een aantal andere Tegen Geweldbelangengroepen. Hieruit rolde het initiatief tot de oprichting van het Steunpunt Spoorwijk Den Haag Tegen Geweld. Hiervoor werd als “informatiecentrum” een eigen webpage “gebouwd” www.steunpuntspoorwijkdh.tegengeweld.nl Deze is nog in opbouw maar reeds gevuld met waardevolle informatie.
Daarnaast participeert de wijk hierin met een Digitaal wijkmonument Spoorwijk Den Haag Tegen Geweld www.spoorwijkdenhaag.tegengeweld.nl

En alsof het nog niet genoeg gaan ze nog een stap verder.
Een aansluitend initiatief beoogt een ambitieus project waarbij alle wijken in Nederland worden uitgenodigd een webpage/Website te starten ter navolging.
De campagnesite is www.dewijkxyz.tegengeweld.nl (in aanbouw) en bedoeld voor informatie over het initiatief.
Den Haag Tegen Geweld www.tegengeweld.denhaagsweb.nl (in aanbouw) is dan een Digitaal stadsmonument waarin het overzicht en link van de Haagse sympathisanten zoals wijken, politieke partijen, maatschappelijke organisatie, burgemeesters, raadsleden, wethouders, leden van de provinciale state, 2e en 1e kamerleden, ministers, staatssecretarissen tot aan het Koninklijk Huis.
Wijken Tegen Geweld www.wijken.tegengeweld.nl (in aanbouw) is dan een platform voor alle sympathiserende wijken in Nederland.

Kortom wijken, organisaties, politieke partijen, raadsleden, wethouders, burgemeester etc in Den Haag laat van je horen en doe mee met de strijd Tegen Geweld.

Een flinke klus met als thema; “van een Gewelddadig Nederland naar een geweldig Nederland”.

Jan de Wandelaar.

 

De leefbaarheidccoordinator in Spoorwijk

Hallo Ik ben Peter Brand. Al weer een paar jaar ben ik de leefbaarheidscoordinator in Spoorwijk. Ik werk nauw samen met BOS en overige organisaties in de wijk om de leefbaarheid op een hoger nivo te brengen.

Er is inmiddels een hoop veranderd in de wijk. De kop van de Beetsstraat is al weer tijdje leeg in afwachting op de nieuw te bouwen woningen.
Daarnaast zijn steeds meer bewoners actief geworden in de wijk. Bijvoorbeeld bij de inzet van de verschillende activiteiten voor en door de bewoners. Zoals bijvoorbeeld het jaarlijks Kleurijkrijk festival Spoorwijk 2002. Dit jaar volledig zonder wanklanken verlopen en dus weer een goed en geslaagd evenement. Met deze keer als hoogtepunt natuurlijk de lancering van onze eigen website www.spoorwijk.org.
Ook het aantal straatcommissies is toegenomen. Dus nog meer kansen voor de Gulden Klinker.
Dit betekent dus ook dat de samenwerking nog meer is verbeterd.
Nog belangrijker is dat dit de Leefbaarheid in de wijk heeft verhoogd.
Maar het kan nog beter !!!! Daarom nodig ik iedereen uit om met ideeen en suggesties te komen. Het motto is: Den Haag, dat zijn we allemaal.... Spoorwijk, dat maken we samen !!! Laat je reacties horen via de website of neem persoonlijk contact met me op.


Peter Brand - leefbaarheidscoordinator Spoorwijk tel. 3966788

 
Politie.nl    Aangifte    Zoeken    Contact    Vraagbaak   
Politielogo met link naar de startpagina van politieregio Haaglanden
Nieuws Opsporing Preventie Over dit korps  
Korpsen     selecteer een korps
 
Uw bureau Politie ABC Werken bij Jeugd      
Home    Haaglanden    Uw bureau    Laak    Wijken    Laak Zuid
 
 
Uw bureau
 
 
 
landkaartje NL met korps Haaglanden
 
 
 
 
Laak Zuid (tussen de Slachthuislaan en de spoorlijn)

Deze wijk staat beter bekend als Spoorwijk. Er staan veel woningen uit de dertiger jaren. In 2001 is de gemeente gestart met een omvangrijk renovatieplan. Een groot deel van de woningen is gesloopt en bewoners van deze gesloopte panden wonen tijdelijk elders.
De nieuwbouwwoningen worden fasegewijs gebouwd. De eerste fase woningen wordt eind 2003 opgeleverd, het totale plan is in 2010 voltooid. De toekomst van deze wijk is zonnig: verpauperde woningen maken plaats voor nieuwbouw en Spoorwijk gaat er weer schoon en verzorgd uitzien.

 
De wijkagent(en)
 
Ebo Buntenbach Ebo Buntenbach
Wijkagent Laak Zuid
Telefoon: 0900-8844


Spreekuur
Op afspraak
Frank Cramer
Wijkagent Laak Zuid
Telefoon: 0900-8844
FCramer


Spreekuur
Op afspraak
Gerard van Mourik Gerard van Mourik
Wijkagent Laak Zuid
Telefoon: 0900-8844


Spreekuur
Op afspraak
 

De veegploeg van StIO Laak in Spoorwijk.

Deze bestaat momenteel uit 9 mensen, waarvan er enkelen reeds sinds de oprichting van het bedrijf met veel plezier hun werk doen. Het gebied dat dagelijks geschoond wordt ligt tussen de Hildebrandtstraat, Schimmelweg, Van Zeggelenlaan en het Hildebrandtplein. Er word in 4 groepjes gewerkt van 2, 2, 2 en 3 mensen. 2 Mensen rijden op een Vespa om het verzamelde vuil af te voeren. De andere groepjes lopen verdeeld over het gebied. Bij onvoorziene (klachten/verzoeken) of extreme (oud en nieuw resten/herfstblad) omstandigheden wordt er assistentie verleend door o.a. de groenploeg of door de 2e veegploeg van StIO Laak.

De veegploeg Spoorwijk bestaat momenteel uit 8 mannen en 1 vrouwelijk personeelslid. Het meeste vuil wordt verzameld d.m.v. knijpen, verder wordt er regelmatig geveegd. Het vegen gebeurd zowel handmatig als machinaal. De werktijden zijn van 8:00 uur 's morgens tot 16:30 uur 's middags. Op vrijdagmiddag is het bedrijf gesloten.

 

 

De veegploeg die bezig is in Laak Noord bestaat uit 5 vegers. Hun taken zijn het vegen, onkruid verwijderen, snoeien van achterpaden, kashba's, dakgarages en binnenterreinen en het schoonmaken van waterputten. Daarnaast hebben we 2 man van deze ploeg die bezig zijn met het leeghalen van afvalbakken in het stadsdeel Laak. De opdrachtgevers zijn: woningbedrijf (Staedion, Vestia), SWL&R, VVE en stadsdeel Laak.

info vegen Spoorwijk bij Renè Braxhoofden
info vegen stadsdeel Laak bij Zeki Berrhout

Hondenpoeppakketten van de gemeente

Laatste wijziging op: 27-01-2009 23:20
Delft geeft hondenpoeppakketten weg
woensdag 11 september 2002

DELFT - De Kynologenvereniging in Delft krijgt 1500 hondenpoeppakketten van de gemeente. Het is de bedoeling dat de pakketten worden gegeven aan mensen die bij deze vereniging van hondenbezitters informatie aanvragen of een cursus volgen.
In h