Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

 

Bewonersorganisatie Spoorwijk, BOS

Bewonersorganisatie Spoorwijk, BOS

Here's a link back to redactiebos' photostream.

Agenda www.spoorwijkbos.benik.nl

De spin in het BOSWEB bos@spoorwijk.org secretariaat

webmaster spoorwijkbos@benik.nl  tekstverversing o.a. agenda

Inspreektijd voorafgaande aan de vergadering tussen 19.30 en 20.00 uur.

Vraag dit uiterlijk 1 week van te voren telefonisch of schriftelijk aan.

Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur

Betsy Perkstraat 14

2524 XT Den Haag

tel. 070-3960000

vergaderdata AB:

Dinsdag  21 maart    -     17.30 uur

Dinsdag  18 april      -      17.30 uur

Dinsdag  16 mei       -      17.30 uur

Dinsdag  20 juni        -      17.30 uur

  

Grote opkomst publieke vergadering 23.11.2004

Meer dan zestig mensen uit Spoorwijk kwamen gisteravond naar de publieke vergadering die door de bewonersorganisatie georganiseerd was. De bedoeling van deze avond was om een inventarisatie te maken van eventuele problemen en moeilijke situaties in de wijk. De grote meerderheid van de mensen die kwamen, waren afkomstig uit de nieuwbouw. Deze mensen wonen sinds kort in de wijk, maar lopen gezamenlijk tegen een groot aantal moeilijkheden aan.

Er zijn problemen met het huisvuil ophalen. In dit gedeelte van de wijk is er gekozen voor ondergrondse opslag. Het probleem is dat deze opslag snel verstopt blijkt te zitten, al gauw vol lijkt te zijn en een tijdje geleden een aantal weken niet geleegd werd. Dit gaf naast veel stankoverlast ook een stroom bekeuringen voor mensen die hun zak naast de opslag hadden neergezet. En het is maar de vraag of deze mensen na een bezwaarschrift hun geld ook werkelijk terugkrijgen.

Een ander probleem is de hoge energiekosten. In de nieuwbouw is er ook gekozen voor een nieuw systeem van verwarming; de warmtepomp, die voor veel opstart problemen, hele hoge energiekosten en andere moeilijkheden zorgt terwijl niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. Dit geeft bij de nieuwe bewoners natuurlijk een hoop frustratie en zorg.

Daarnaast kwam er tijdens de avond nog een hele andere lijst van problemen uit de nieuwbouw te sprake zoals hondenpoep, inbraken in auto's en de parkeergarage die niet goed afsluit, hangjongeren en tegen de ramen voetballende kinderen , pleintjes die niet goed geveegd worden, te snel rijdende auto's door de straat, voortuinen die niet door bewoners zelf ingericht worden en door de gemeente zijn aangelegd als 'Belgische stoep'Ö

Uit de avond bleek dat de bewoners graag een gezamenlijk front willen maken om de problemen op te lossen. Hierin gaat de bewonersorganisatie hen bijstaan. Op dinsdagavond 7 en 14 december zijn er in het wijkcentrum de Wissel twee vervolgavonden gepland om samen met de bewoners van de nieuwbouw deze problemen verder in kaart te brengen en te inventariseren zodat we hopelijk met alle betrokkenen en de verantwoordelijke partijen tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

MCW  

6 januari 2005          20.00 uur OASE

26 januari 2005        20.00 uur OASE

7 maart 2005            20.00 uur OASE

31 maart 2005          19.30 uur OASE

19 mei 2005              18.30 uur OASE

Commissie Spoorwijk.

16 maart 2004

----------

BOS Doelstelling:

De Bewoners Organisatie Spoorwijk is een dienstverlenende organisatie van en voor bewoners en bewonersgroepen die zich willen inzetten voor de leefbaarheid en voorzieningen in hun straat, buurt of wijk

Een en ander is vastgelegd in de statuten van de vereniging:
Bewoners Organisatie Spoorwijk gevestigd te s-Gravenhage.
De statuten zijn opgenomen in de notariŽle akte welke op 8 augustus 1985
door mr. P. A. Delen is opgemaakt.

Het doel van de vereniging is in de statuten vastgelegd in:

Artikel 2
De Bewoners Organisatie Spoorwijk heeft ten doel de behartiging van de belangen van de bewoners van Spoorwijk ongeacht geloof, geaardheid, huidskleur of culturele achtergronden
en de middelen daarvoor zijn in de statuten vastgelegd in:

Artikel 3
De Bewonersorganisatie tracht haar doel op democratische wijze te bereiken door:
a. Het bevorderen van samenwerking tussen bewonersgroepen die zelfstandig blijven
functioneren.
b. Het contact tussen de bewonersgroepen te coŲrdineren en hen in de
werkzaamheden zonodig te ondersteunen.
c. De zelfwerkzaamheid van de bewoners te bevorderen.
d. Actief in te spelen op wensen en suggesties van bewoners en/of bewonergroepen.
e. In geval van geschillen op te treden als bemiddelaar.
f. Als gesprekspartner op te treden met de gemeente en andere instanties zonodig in
samenwerking met andere bewonersorganisaties.
g. De haar bekende informatie openbaar te maken.
h. Het aanwenden van alle andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk
kunnen zijn

Het bestuur van de vereniging wordt in een algemene wijkvergadering voor een periode van twee jaar door de op deze wijkvergadering aanwezige wijkbewoners gekozen.
De datum van de algemene vergadering waarin het bestuur wordt gekozen zal geruime tijd met de lijst van kandidaten van tevoren aan de wijkbewoners bekend worden gemaakt.

De zittingsduur van een bestuurslid wordt gesteld op twee jaar.
De maximum zittingsduur van een bestuurslid kan door herverkiezing verlengd worden met vier jaar.

Bestuursleden moeten woonachtig zijn in Spoorwijk of elders indien zij ter beoordeling van het bestuur belangen in Spoorwijk hebben.

Belangstellenden kunnen een kopie van de statuten verkrijgen bij:
Het secretariaat van de Bewoners Organisatie Spoorwijk
Betsy Perkstraat 14
2524 XT Den Haag
Telefoon 070-3960000
e-mail: bos@spoorwijk. Org
Fax: 070-3361509

 

MCW

MULTICULTURELE WERKGROEP SPOORWIJK

Contactpersoon: de heer L. Verzijden 3961224/3954097
Postadres: van Meursstraat 1, 2514 XN  Den Haag

DOEL
Belangrijkste opdracht die de werkgroep zich stelt, is de cultureel te onderscheiden groepen in de wijk met elkaar te laten kennismaken door samen dingen te doen. De werkgroep is breed samengesteld uit vrijwel alle organisaties uit Spoorwijk. Het is geen vraag of we voor multicultureel kiezen, het is al onze dagelijkse werkelijkheid. Onze inzet is om dit een leuke en goede werkelijkheid te laten zijn, een werkelijkheid waaraan alle bewoners uit de wijk willen deelnemen. Het werk zelf moet in de wijk gestalte krijgen en dat is een taak die de werkgroep graag op zich neemt.

OP WIE RICHT MEN ZICH
De werkgroep richt zich samen met de deelnemende organisaties op alle bewoners in Spoorwijk.

ALGEMEEN BEELD VAN DE ACTIVITEITEN
De werkgroep voert activiteiten uit zoals: feesten die bedoeld zijn om mensen bij elkaar te brengen, groepen presenteren zich met eigen muziek en cultuur en geven  uitleg over hun eigen feest en traditie. Voorbeelden hiervan zijn het Offerfeest, Holi Phagwa feest, Divalifeest, Kerst, Pasen en de 4 Meiherdenking. In Spoorwijk is al een eigen wereldreis georganiseerd, en met de stedelijke wereldreis doet de werkgroep de laatste jaren van harte mee. Feesten zijn een goed middel om kinderen met elkaars cultuur in contact te brengen, de werkgroep wil bijvoorbeeld het Suikerfeest, Offerfeest, Kerstfeest en ook met paaseieren zoeken aandacht geven aan het culturele element.
In gesprekken tussen mensen van verschillende komaf kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Om dit inhoud te geven worden er studiekringen georganiseerd.
Naast het feesten, praten, vieren en herdenken is sport een belangrijk aandachtspunt. De werkgroep heeft onder andere bokslessen, voetbaltoernooien en fitnessactiviteiten opgezet.

Laatste wijziging op: 20-06-2009 23:17